RSS Facebook

Článek 

Výzva radě a zastupitelstvu města Liberec

24. 01. 2012 | autor: Vlastislav Kaut

Vážení radní a zastupitelé města Liberce,

k tomuto dopisu mne nikdo nenavedl, vznikl jen z osobního a profesního postoje nezúčastněného pozorovatele. Nejdříve bych se měl alespoň stručně představit: Jmenuji se Vlastislav Kaut, jsem občanem Liberce a pracuji jako samostatný nezávislý architekt. Byl jsem členem prvního zastupitelstva města v letech 1990 až 94 a členem komise rady města pro architekturu a urbanismus až do jejího zrušení v roce 1998, kdy začala být nepohodlná novému způsobu řízení města. Od roku 2004 vykonávám externě funkci městského architekta v menším severočeském městě.

 

V polovině ledna se paní Kautová dočetla v Libereckém zpravodaji, že na magistrátu vznikl odbor hlavního architekta a vyhlašuje se výběrové řízení na členy rady architektů. Řekl jsem si, že se snad v Liberci konečně blýská na lepší časy a že by bylo ctí být členem rady hlavního architekta města. Po přečtení Libereckého zpravodaje jsem ale zjistil, že žádné blýskání se nekoná, spíše je ještě více zataženo.

 

Občané Liberce se prý konečně dočkali útvaru hlavního architekta, na jehož absenci dlouhou dobu upozorňovali. Odbor hlavního architekta tedy byl ustaven, má jen nepatrnou chybičku, schází v něm hlavní architekt. Nikoli proto, že by se teprve hledal, ale zcela programově. Vedení města vymyslelo další unikát, který může Liberec zase proslavit – odbor někoho, kdo neexistuje. Mohlo by si to nechat patentovat pro použití v jiných oblastech, představte si třeba primariát bez primáře nebo rektorát bez rektora.

 

Dalo by se to možná přejít jako úsměvný logický nonsens, další sdělení však již tak úsměvná nejsou. Osobu hlavního architekta má nahradit nový poradní orgán vedení města, pětičlenná rada architektů. Její názor by měl mít „velkou odbornou váhu“, proto dostanou architekti za členství v radě měsíční odměnu 1000 Kč. Jednoduchým výpočtem vyjde, že kdyby existoval hlavní architekt, cenilo by si vedení města jeho erudovanou koncepční práci na 5000 Kč měsíčně. Podle navržené odměny se budou členové rady architektů scházet tak maximálně dvakrát za měsíc (pokud nebudou svou odbornou činnost poskytovat zdarma). Výše odměn není to podstatné, dokumentuje však názorně představu vedení města o důležitosti a smyslu práce architektů a o potřebnosti jejich účasti při řízení koncepce rozvoje města. (poznámka: Porovnáním s výší odměn, které si vedení města uděluje za členství v radách a představenstvech společností s účastí města, lze usoudit, za jak vysoce expertní považuje své osobní působení v těchto společnostech.)

 

Myšlenka, že občasný poradní orgán může nahradit činnost hlavního architekta, je natolik odborně zarážející, že vyvolává otázku, proč vlastně vznikla: buď jako vědomý záměrný kalkul nebo jako laická upřímná snaha pomoci. Neumím odhadnout, co je pro další rozvoj města horší.

 

Práce hlavního architekta města je kontinuální odborná koncepční činnost, při které hlavní architekt jako orgán samosprávy koordinuje a posuzuje územní přípravu a stavební činnost ve městě z hlediska zachování architektonických, urbanistických a kulturních hodnot zástavby. Je odborným konzultantem hájícím zájmy města v souladu s určenou koncepcí rozvoje, vydává stanoviska a doporučení pro rozhodovací procesy a správní řízení.

 

Může však být také kvalifikovaným oponentem takových rozhodnutí, která jsou vedena momentálními politickými tlaky a zájmy, a která nemusí být v souladu s potřebami zdravého vývoje města. A to je zřejmě onen základní důvod, proč byl hlavní architekt v Liberci zrušen a proč není doposud.

 

Hlavní architekt samozřejmě nepracuje sám, je hlavou týmu odborníků různých profesí, za který nese odpovědnost. Rozsah činnosti a pravomocí hlavního architekta a jeho postavení v organizaci samosprávy města bývají stanoveny vnitřní směrnicí. Zatím jsem se však nesetkal s tím, že by útvar hlavního architekta byl definován jeho neexistencí.

 

Základním dokumentem pro činnost městského architekta je územní plán, který stanoví celkovou koncepci rozvoje území města. Městský architekt je proto hlavním konzultantem při formulování zadání samosprávy města pro zpracování nového územního plánu. Příprava nového územního plánu Liberce je v současnosti již ve fázi zpracování návrhu, zadání územního plánu i zpracování konceptu však proběhlo bez hlavního architekta. I když je zpracovatelem územního plánu renomované urbanistické sdružení, mám trochu obavy, zda nový územní plán přinese to, co by především měl – novou ucelenou koncepci územního rozvoje města.

Hlavního či městského architekta má v různém působení většina měst, namátkou jmenuji z nebližšího okolí města srovnatelná i menší: Pardubice, Hradec Králové, Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Jičín. Proč to, co jinde funguje, nemůže být v Liberci, se dá vysvětlit jednoduše: Do vedení všech těchto měst byli zvoleni lidé neschopní, bez samostatného odborného a koncepčního uvažování o problematice architektury, urbanismu a územního plánování, proto jim musí pomáhat osoba hlavního či městského architekta. Zatímco u nás v Liberci se do vedení města sami zvolili lidé schopní, ..... (poznámka: Koncepční územní a urbanistické plánování a rozhodování je přece jen o trochu složitější, než jízda na kole.)

 

Na základě uvedeného vyzývám radu a zastupitele města, pokud z různých důvodů chtějí řídit město bez hlavního architekta, ať vypustí z názvu svého odboru slovo architekt v jakékoliv úpravě. (Odbor se může jmenovat postaru, nebo například odbor územního plánování a rozvoje rady města.) Název odboru pak nebude sloužit pro oklamání občanů Liberce, nebude pro smích logickým nesmyslem a hlavně nebude urážet a shazovat profesi architekta. Pokud je pravdou, že o dvou místech v radě architektů je již dopředu rozhodnuto (a pokud ostatní nebudou najmenována třeba spřátelenými strategickými investory), doporučuji zbývajícím třem kolegům architektům: zajděte se podívat na jednání zastupitelstva města, prohlédněte a poslechněte si vedení města, ať víte, do čeho jdete, komu budete dávat své rady. A zkuste odhadnout, jaký může mít vaše konání smysl. A hlavně si nenechte namluvit, že nahrazujete hlavního architekta města. I pak vám přeji do vaší případné činnosti hodně zdaru.

 

Ing.arch. Vlastislav Kaut

Své názory můžete sdělit v diskuzi týkající se tohoto tématu.