RSS Facebook

Článek 

Václav Hájek: Liberec - Území vlakového nádraží

16. 03. 2012 | autor: Václav Hájek

ateliér prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela | zimní semestr 2011

Kam je projekt situován

50°45'41.226"N, 15°2'47.982"E
Mapy.cz

Autorská zpráva

Oblast libereckého nádraží chápu jako bariéru, která rozděluje Liberec na dvě poloviny. Neprostupnost tohoto území je zapříčiněna rychlostní komunikací a hlavně nákladovým a osobním nádražím. V současné době se sice toto území dá překonat v několika místech, ale díky své nepřitažlivosti jsou tyto prostupy využívané velmi zřídka. Současný stav území totiž neumožňuje kvalitnější propojení obou částí Liberce.


Východiska

V krajinné morfologii Liberce je velice obtížné najít lepší variantu, kudy by rychlostní koridor mohl vést. V projektu jsem proto ponechal rychlostní komunikace tam, kde je a svou pozornost namířil k hledání dalších možných cest, které by zprůchodnily toto území a propojily obě části Liberce.


Iniciační kroky

Prvním nutným krokem pro zlepšení této situace by bylo přesunutí nákladního nádraží a překladiště do současných průmyslových zón. Tímto by se výrazně zredukoval počet kolejí nutných pro osobní dopravu a vzniklo by tak nově využitelné území s velkým ekonomickým potenciálem pro město Liberec. V místě nádraží se totiž střetávají dvě pomyslné osy pohybu lidí (osa dynamická a osa klidová), a proto je toto území ideální pro ekonomický rozvoj města. Dalším žádoucím krokem by bylo dotvoření vnitřního městského okruhu a redukce sjezdů a nájezdů na rychlostní komunikaci. Návrh vychází z těchto výše zmíněných předpokladů.

Koncept

Jelikož se na území, krom staré budovy nádraží a několika přilehlých budov, nenachází více historicky hodnotných budov, rozhodl jsem v návrhu zachovat pouze starou budovu nádraží. Jak jsem již uvedl, samotný návrh se především věnuje vytváření nových spojnic obou částí města z pohledu motorové i nemotorové dopravy. Jelikož bych chtěl, aby v této oblasti vzniklo nové hlavní přestupní centrum, je důležité situovat do tohoto nového centra i ostatní funkce, které jsou dnes nešťastně umístěny v nákupních centrech na okraji města a odvádějí lidi z centra. Zároveň je toto území vhodné i pro rozvoj jiných funkcí, jako například výzkum v oblasti nanotechnologií nebo „inkubátorů“ pro studenty a absolventy univerzity, bydlení, administrativu atd. Množství záchytných parkovišť, které jsou součástí návrhu území, je také důležitým aspektem, který by v budoucnu mohl vést k výraznému oslabení osobní dopravy v historickém centru města, protože je zde ideální místo k přestupu na ostatní druhy městské i meziměstské dopravy. 
Myslím si, že v současné době je potenciál tohoto místa silně nevyužit a tímto projektem jsem se pokusil ilustrovat možné řešení tohoto důležitého území.

[IMG]

situace

[IMG]

situace návazností

[IMG]

schéma doprava

[IMG]

schéma doprava-pěší

[IMG]

schéma-osy

[IMG]

schéma funkcí

[IMG]

schéma 1NP

[IMG]

schéma 1PP

[IMG]

schéma 2PP

[IMG]

řez nádražím

[IMG]

autobusové nádraží

[IMG]

nástupiště

[IMG]

nákupní pasáž

[IMG]

přestupní hala

[IMG]

křižovatka Americké a Kolektorové ulice

[IMG]

křižovatka Ještědské a Kolektorové ulice