RSS Facebook

Karta stavby 

Vstupní pavilon libereckého výstaviště

 
Masarykova 424/5 | Liberec - Staré Město
Kaiser Franz Josef Strasse, Bayerstrasse, Leninova třída
GPS: 50°46'24.898"N, 15°3'58.024"E
Autor:
Svatopluk Technik
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1946
Sloh:
Funkcionalismus
Historický název:
Vstupní pavilon BOK, Vstupní pavilon LVT, Kasino
O stavbě

Vstupní pavilon libereckého výstaviště vznikl v souvislosti s pořádáním výstavy „Budujeme osvobozené kraje“, zkráceně BOK, která se konala v Liberci od srpna do října 1946. Stěžejním motivem pro výstavu byla především manifestace toho, jak české úřady a firmy spravují po skončení druhé světové války severočeské pohraničí. Hlavní iniciativu na pořádání výstavy měla Obchodní a živnostenská komora v Liberci v čele s arch. Františkem Zejdlem. Pro očekávanou velkou návštěvnost výstavy, která měla celostátní význam, a pro vytvoření nutného administrativního zázemí výstaviště navrhl směrem do Masarykovy třídy jednoduchou funkcionalistickou dřevěnou stavbu, která v sobě spojovala vstupní bránu, prodejnu lístků, restauraci s krytou terasou, toalety a kanceláře. Průčelí směrem do Masarykovy ulice tvořily moderně pojaté propyleje se třinácti nakloněnými žerděmi, na kterých měly viset vlajky všech zúčastněných měst. Pozice vlajek měla svůj jasný záměr, který arch. Technik formuloval následovně: „Zatímco stožáry pro státní vlajku u vstupu stojí svisle, vzpřímeně, skloněné žerdě vlajek měst vyjadřují podřízenost měst státnímu celku.“ Na korunní římsu propylejí byl osazen plastický nápis názvu výstavy, složený z jednotlivých písmen. Vstup na výstaviště, navazující na propyleje, zdobily zmíněné stožáry s korouhvemi ve státních barvách. Konkávně probrané pozadí propylejí zdobily barevně malované erby zúčastněných měst a na kolmo přiléhající stěně schodiště restaurace bylo namalováno logo výstavy BOK – kanelovaný pilíř s iónskou hlavicí na pozadí stylizovaného pohoří. Na hlavní poutač i na propyleje bylo instalováno osvětlení pro večerní program na výstavišti. V současné době bohužel tato krásná budova tiše chátrá a její další osud je značně nejistý.

Text Mgr. Jiřího Křížka

Kde pavilon najdete

Mapy.cz

Literatura

Katalog výstavy "Budujeme osvobozené kraje.", Liberec: Obchodní a živostenská komora 1946.
KŘÍŽEK, Jiří. Vlajkosláva na vstupním pavilonu libereckého výstaviště v roce 1946, rukopis
TECHNIK, Svatopluk. Výstava Budujeme osvobozené kraje v Liberci roku 1946, Liberec 2001.

[IMG]

Situační plán výstavy se vstupním pavilonem

Katalog výstavy "Budujeme osvobozené kraje.Liberec: Obchodní a živostenská komora 1946.

[IMG]

Kresba vstupního pavilonu od Svatopluka Technika

Katalog výstavy "Budujeme osvobozené kraje.Liberec: Obchodní a živostenská komora 1946.

[IMG]

Původní návrh vlajkoslávy od arch. Technika na vstupním pavilonu BOK

Soukromý archiv

[IMG]

Vstupní pavilon na výstavu BOK s vlajkoslávou

SOkA Liberec

[IMG]

Vlajky na vstupním pavilonu BOK

KŘÍŽEK, Jiří. Vlajkosláva na vstupním pavilonu libereckého výstaviště v roce 1946<

[IMG]

Pavilon krátce po dostavbě

[IMG]

Vstupní část během výstavy BOK

[IMG]

Pohled na vstupní pavilon ze 70. let 20. století

Archiv J. Zemana

[IMG]

Bývalý vstupní pavilon v roce 2005

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní zaoblená část pavilonu

Foto J. Zeman

[IMG]

Zadní partie restaurační části

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail elegantní zaoblené restaurační části

Foto J. Zeman