RSS Facebook

Karta stavby 

Lidový dům

 
Rumjancevova, Sokolská, Liliová | Liberec - Staré Město
Lerchenfeldgasse, Turnerstrasse, Liliengasse
GPS: 50°46'16.364"N, 15°3'32.996"E
Autor:
Rudolf Bitzan
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1928 - 1931
Sloh:
Neoklasicismus
Historický název:
Volkshaus
O stavbě

Na novostavbu Lidového domu byla městem v roce 1928 vypsána ideová soutěž a o návrzích rozhodovala komise, ve které figuroval kromě starosty Franze Bayera také místní architekt Max Kühn, pražský architekt Josef Zasche či profesor pražské německé techniky Theodor Bach. Soutěže se zúčastnil kromě vítězného Rudolfa Bitzana také Heinrich Fanta, působící v Brně a rodák z Kamenického Šenova Leo Kammel. Problematice se věnoval i denní tisk, který záměr podporoval a poukazoval v této souvislosti na fakt, že nejpřednější německé město v Československu dosud nemá reprezentativní Lidový dům. Pro stavbu byly zvoleny dvě parcely - naproti zámku (dnešní park ve Felberově ulici) a nárožní pozemek při styku ulic Rumjancevova a Sokolská. Dle zadání se mělo jednat o polyfunkční objekt, který měl vedle jednotlivých sálů (přednáškový, divadelní, taneční, hudební) zahrnout také jídelnu, kavárnu a především Bücherei der Deutschen, vrcholnou instituci německého knihovnictví v meziválečném Československu. V hmotovém a architektonickém řešení se architekt částečně inspiroval svým starším projektem Městskými sály (Krušnohorským divadlem) v Teplicích , což dokládají i dochované návrhy. Zajímavou myšlenkou bylo zejména propojení starého městského divadla s novostavbou, které by plnilo funkci jakéhosi portiku. Poněkud odlišný charakter pak měl návrh určený do Felberovy ulice. Monumentální symetrický objekt se skládal z výrazně vertikální vstupní části a rozsáhlého přízemního sálu. Ve formálním řešení byl patrný vliv funkcionalismu, podtrhující klasicizující pojetí budovy.

Paralela

Krušnohorské divadlo v Teplicích (1921-24), Rudolf Bitzan
Kino Oko v Teplicích (1925-26), Rudolf Bitzan

Literatura a prameny

SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce, Volkhaus, kat. č. 1107, sign. K/10
SOkA Liberec, Archiv města Liberec díl IV (Gd), Městská obec Liberec, čp. 349 a 353-I Volkshaus inv. č. 1492, sign. 110, kart. 699
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Skica Lidového domu na nároží Rumjancevovi a Sokolské ulice

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys varianty situované na nároží ulic Rumjancevova a Sokolská

SOkA Liberec

[IMG]

Variantní návrh Lidového domu s Bücherei der Deutschen na parcele naproti zámku

SOkA Liberec

[IMG]

Detail vstupní části

SOkA Liberec

[IMG]

Další variantní návrh u zámku

SOkA Liberec

[IMG]

Variantní návrh průčelí

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys přízemí

SOkA Liberec

[IMG]

Variantní řešení půdorysu

SOkA Liberec