RSS Facebook

Karta stavby 

Dům U Zeleného stromu

 
Moskevská | Liberec - Perštýn 131
Stará zemská cesta (Landstrasse), Böhmische Gasse, Wiener Strasse, Spitalgasse
GPS: 50°45'58.593"N, 15°3'27.781"E
Autor:
Johann Karl Kunze (Kuntze)
Stavitel:
Adolf Bürger (1892 - 1894)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1787
Sloh:
klasicismus, pozdní barok
O stavbě

Dnešní budova čp. 131-IV stojí při souběhu ulic Revoluční a Rumunské, v dolní části ulice Moskevské, blízko někdejšího brodu přes Harcovský potok. Dům dostal své pojmenování podle kamenného domovního znamení se zeleným stromem, umístěného nad vstupním portálem. Situování objektu odpovídá původní orientaci a sahá hluboko do historie Liberce, zřejmě do 16. století.
Původně dřevěný dům sloužil jako zájezdní hostinec na obchodní stezce (dnešní ul. Moskevská). První písemná zmínka o něm je v panském urbáři z r. 1560. V r. 1787 zdědil hospodu Franz Salomon, který nechal namísto dřevěné krčmy zbudovat výstavní restauraci a hotel. Patrový klasicistní dům postavil mladičký Jan Karel Kuntze (snad za přispění jeho otce Josefa, jenž postavil v Liberci např. kostel sv. Kříže). Tato podoba budovy zůstala dodnes skoro stejná kromě klínovité přístavby v proluce, která byla později nahrazena záchodovým přístavkem.
Jedinečná ukázka klasicistní architektury v Liberci je cenná nejen svým typickým tvarem domu s mansardovou sedlovou střechou se štíty, ale především svými zdobnými fasádami obrácenými do ulice Revoluční a Malé Moskevské. Hlavní vstup na straně do Malé Moskevské je zvýrazněn vystupujícím rizalitem, ukončeným profilovaným štítem v podobě trojlistu. Nároží jsou opatřena v přízemí kvádrováním, v patře a mansardové nástavbě pilastry se štukovými hlavicemi. Vstup s předloženým schodištěm má kamenný portál a pozdně barokně až rokokově tvarované dvoukřídlé dveře se segmentovým nadsvětlíkem. Nade dveřmi je umístěno důležité domovní znamení, orámované profilovanou stuhou s volutami. Na jeho vnitřní eliptické ploše je znázorněn zelený strom vyrůstající z tmavé země na světlém pozadí. Hlavní profilovaná fabionová římsa patra pod střechou se nad vstupem vlnovitě prohýbá a tvoří tím orámování pro štukovou kartuš pod ní. V úrovni podkroví je pod vyklenutou římsou umístěn reliéf znázorňující Marii - Královnu nebes, stojící na zeměkouli ovíjené hadem. Vrchol štítu zdobila ještě v r. 1996 měděná váza. Severovýchodní průčelí do ulice Revoluční má obdobnou architektonickou kompozici jako hlavní průčelí. Je zde dokonce snaha o vytvoření dojmu třípodlažního domu. Plocha je členěna vodorovnými profilovanými fabionovými římsami, které navazují na římsy vstupního průčelí. Profilovaný štít v podobě trojlistu byl rovněž ozdoben tvarovanou měděnou vázou. Hlavní římsa, která zde vzbuzuje dojem římsy patrové, je uprostřed přerušena oválným medailonem s profilovanou obrubou. Římsa atiky pod štítem je, stejně jako u vstupního průčelí, uprostřed vlnovitě prohnutá.
Klasicistní dům byl prodloužen a dispozičně upraven jako trojtraktový s klenutou střední průchozí vstupní chodbou. V zadní části chodby se vstupovalo do čtvercové zaklenuté místnosti tělesa černé kuchyně, odstraněné v roce 1883, která zasahovala částečně do chodby a do lokálu. V celé šířce domu byl na severovýchodní straně směrem k ulici Revoluční umístěn lokál s dřevěným trámovým stropem. Na opačné straně chodby byly situovány dvě místnosti a schodiště. Ze stejné doby pochází i první úroveň ve skále tesaných sklepů. R. 1867 vybudoval majitel domu, hostinský Josef Kalas, vedle průčelí hlavního vstupu přízemní podsklepenou přístavbu obchodu řeznictví, propojenou se suterénem domu. Její existenci dokládala před rekonstrukcí absence oken po levé straně vstupu. Následně r. 1872 provedl stavitel Gustav Miksch pro stejného investora k zadnímu průčelí domu patrovou přístavbu, půdorysně ve tvaru klínu. Tím dostal klasicistní objekt dnešní siluetu. R. 1887 získává dům Franz Rumler. Za jeho působení došlo v r. 1892 k vybudování přístavby podélného půdorysu ve dvoře (na projektu se podílel známý místní stavitel A. Bürger) a v r. 1894 k vybourání původního schodiště, které nahradilo nově umístěné schodiště ve vstupní chodbě, jak je známe dnes. Došlo tak k zásadní změně dispozice suterénu a podkroví, do té doby nevyužívaného. V roce 1906 byl Franz Rumler nucen prodat hotel a hostinec „Zelený strom“ manželům Janu a Emě Görlichovým. V jejich rodině vydržela pak nemovitost až do konce druhé světové války.
Po válce byl dům čp. 131-IV zkonfiskován a v roce 1949 převeden na Jednotný národní výbor Liberec. Až do roku 1959 zde působil národní správce, pak objekt převzala domovní správa a upravila ho pro malometrážní byty. Přízemí domu později sloužilo jako klub důchodců. Od r. 1995 památkově chráněný dům kvůli nevyjasněným vlastnickým poměrům chátral. V roce 2005 navíc jeho sousední objekty ustoupily nepatřičné hmotě nově budovaného obchodního centra Delta. Souběžně s Deltou měla být dokončena i rekonstrukce Domu U Zeleného stromu, kterou ale provázela řada problémů. Kolaudace nově zrekonstruovaného objektu tak byla kvůli problémům se statikou i námitkám památkářů odložena a dům, nyní využívaný výhradně pro komerční účely, byl otevřen až v roce 2010.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Problémy s rekonstrukcí:
liberecky.denik.cz

Článek agentury Mediafax:
www.mediafax.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Aktuální stav

Liberecky.denik.cz

[IMG]

Hotel Grüner Baum - historický snímek (poč. 20. století)

Ročenka liberecké architektury

[IMG]

[IMG]

Detail domovního znamení

SOkA Liberec

[IMG]

Přízemní přístavba řeznictví po r. 1867

SOkA Liberec

[IMG]

Žalostný stav domu v 90. letech

SOkA Liberec

[IMG]

Žalostný stav domu v 90. letech

SOkA Liberec

[IMG]

Žalostný stav domu v 90. letech

SOkA Liberec

[IMG]

Po zbourání sousedních domů

hangar.cz

[IMG]

Stavba OC Delta (2005)

hangar.cz

[IMG]

Po dostavbě OC Delta (2006)

hangar.cz

[IMG]

Průtahy rekonstrukce domu po dostavbě neadekvátní hmoty OC Delta (2008)

foto: Filip Landa

[IMG]

Situace z r. 1928

SOkA Liberec

[IMG]

Plány původního stavu

SOkA Liberec

[IMG]

Pohledy

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - sklepení

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - suterén

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - přízemí

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - patro

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - podkroví

SOkA Liberec

[IMG]

plány podle stavebního průzkumu - legenda stáří zdiva

SOkA Liberec

[IMG]

Plán klínovité přístavby (1872, stavitel Miksch)

SOkA Liberec

[IMG]

Plán klínovité přístavby (1872, stavitel Miksch)

SOkA Liberec

[IMG]

Přístavba zadního traktu (A. Bürger 1892)

SOkA Liberec

[IMG]

Přístavba zadního traktu (A. Bürger 1892)

SOkA Liberec