RSS Facebook

Diskuse 

Městský architekt

 

Založeno: 23. 01. 2018 | Počet příspěvků: 16

Jste spokojeni s podobou Odboru hlavního architekta města Liberec a se složením tzv. Rady architektů? Nebo by měl mít Liberec pravý útvar městského architekta s náležitými kompetencemi? Diskutujte o tomto žhavém tématu zde.

Vložte odpověď:

Diskuze

lb-reich | 23. 01. 2021 | 16:49 Odpovědět

Architekti v Liberci se osvědčili. Mají za sebou celou řadu projektů
1. 6. 2020
Téměř před rokem získal Liberec městského architekta. Na magistrátu vznikl odbor Kancelář architektury města (KAM), v jehož čele stojí Jiří Janďourek. KAM se snaží koordinovat jednotlivé projekty na území města Liberce tak, aby dohromady tvořily funkční celek. O zachování ducha Liberce se stará Jiří Janďourek a jeho tvůrčí tým. https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/liberec-architekti-20200601.html


lb-reich | 29. 05. 2019 | 14:49 Odpovědět

Liberec vytvoří nový odbor s městským architektem: https://www.archiweb.cz/n/domaci/liberec-vytvori-novy-odbor-s-mestskym-architektem
Třeba se blýská na lepší časy.


lb-reich | 06. 08. 2014 | 14:59 Odpovědět

Návrh studia Mjölk na zástavbu v dolním centru u Nisy přes "radu architektů" neprošel. Dnes se projednává jiný návrh na toto území. Jeho autorem není nikdo jiný, než člen "rady architektů" Radim Kousal. Aneb kterak potopit kolegy a schválit projekt sám sobě. A už je to tady. Střet zájmů jako prase. Nemluvě o dalších realizacích bez řádné soutěže, jejichž kvalita je více než pochybná, např. nový vstup do ZOO....


Jiří Rutkovský | 18. 06. 2013 | 21:10 Odpovědět

Dopis jsme nezapřeli ale rady ČKA nebylo možné využít. Pokusím se to vysvětlit. Dostali jsme na SML zmíněný dopis kde ale nebylo řešeno to zásadní - nebylo dořešeno možné organizační začlenění hlavního architekta do samosprávy, které je velmi problematické. Proto jsem ČKA požádal o detaily, které dle přílohy v té době promýšleli. Přislíbenou odpověď jsem ale nikdy nedostal. DODÁVÁM, ŽE BEZ ORGANIZAČNÍHO ZAČLENĚNÍ JE TO PODLE MNE POUZE TEORIE, NEPOUŽITELNÁ PRO PRAXI.

Připojuji část emailu, který jsem zaslal na ČKA v březnu 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrý den,
děkujeme za zaslání vyjádření. Doplňte nám prosím text o detaily, které promýšlíte – viz citace z vašeho textu v desateru. Omezené (nulové) pravomoce hlavního architekta ve vztahu ke stavebnímu úřadu nás vedly k ustavení rady architektů. Pokud nám sdělíte, jaké má hlavní architekt pravomoce, můžeme přemýšlet dále. Ale potřebujeme znát detaily, nad kterými jak píšete přemýšlíte….
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Možné organizační začlenění HA:
hlavní architekt jako součást samosprávných institucí s definovaným vztahem s orgánům samosprávy a ke správním orgánům státní správy; postavení HA by mělo skýtat značnou míru nezávislosti a prostor pro osobní odpovědnost (detaily promýšlím)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zodpovězte mi prosím otázku v úvodu abychom vaši radu případně mohli využít pro úpravu statutu.

S pozdravem Ing. Jiří Rutkovský

K článku zde na webu doplňuji přílohu, kterou nám též z ČKA poslali. V příloze byla ta pasáž, která mne zaujala a na které podle mne stojí i padá úloha hlavího architekta.

PŘÍLOHA: „DESATERO“ K POSTAVENÍ A ČINNOSTI HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Hlavní architekt jako konceptor (ne regulátor)
HA musí být především široce vzdělanou osobností, schopnou otevřeného koncepčního myšlení, s představou o metodě přístupu k prostorovému vývoji města a k nastavování vhodných parametrů jeho architektonického a urbánního vývoje, který není bez důsledků pro řadu dalších souvisejících jevů (sociálních, psychosociálních, ekonomických a dalších)

Hlavní architekt jako koordinátor
HA musí být schopen vytvořit kvalifikovaný tým, jemuž je schopen zadávat úkoly, přejímat je, kontrolovat a efektivně začleňovat do dokumentů schvalovaných a vydávaných městem a souvisejícím s jeho správou a rozvojem (od dokumentů povahy strategické k dokumentům operačním)

HA musí být schopen velmi úzké součinnosti s odborným aparátem města (často pověřeným výkonem státní správy v přenesené působnosti) a být s to nejen s nimi koordinovat zájmy města, ale vést je k tomu, aby pro výkon státní správy nezapomínaly, že jsou součástí systému veřejné správy města jako celku a nesou odpovědnost i za koncepce na jimi spravovaných úsecích

Hlavní architekt jako poskytovatel vysoce kvalifikovaných informací a podkladů
HA musí být zdrojem odborně (věcně) kvalifikovaných a trvale aktualizovaných (aktuálních) informací, aby se všechny subjekty působící v území mohly rozhodovat poučeně na základě relevantních informací, nikoliv dohadů a domněnek; HA musí být s to poskytovat kvalifikované podklady těm subjektům, které jsou oprávněny a povinny rozhodovat [konzultant, schopný přesně formulovat požadavky, které hájí zájmy města, aniž brání vzniku kvalitního urbanismu a architektury]

Hlavní architekt jako moderátor veřejné rozpravy, nevnucující osobní estetiku, ale záro-veň poukazující kriticky na chyby – především chyby v urbánním prostředí
HA musí být schopen široce založené debaty s odbornou i laickou veřejností o městu, avšak zároveň musí být schopen transformovat výsledky takové debaty do kvalitních dokumentů, po-případě podkladů pro rozhodování (politickou odpovědnost nelze ovšem snést z politiků!); v území se střetávají mnohé zájmy veřejné a soukromé, a to velmi vrstevnatě – to jest: střetají se různé zájmy veřejné s jinými veřejnými, různé zájmy veřejné se soukromými a různé zájmy soukromé se soukromými; velmi často je nutno odlišit, co má povahu veřejného zájmu a co pouze zakrývá „veřejností“ zájmy soukromé

Hlavní architekt jako iniciátor (spíše než regulátor/omezovač)
HA musí být schopen aktivně ovlivňovat svými koncepty a podklady, resp. soustředěnými, trvale vyhodnocovanými informacemi iniciace (ohniska, zážehy) v území, díky nimž se mohou postupnými kroky obnovovat upadající části města, popřípadě vhodně iniciovat rozvoj nových částí; jedním ze základních úkolů HA by měla být podpora kvalitních architektonických a ur-banistických návrhů, i když budou leckdy vyvolávat kontroverze

Možné organizační začlenění:
hlavní architekt jako součást samosprávných institucí s definovaným vztahem s orgánům samosprávy a ke správním orgánům státní správy; postavení HA by mělo skýtat značnou míru nezávislosti a prostor pro osobní odpovědnost (detaily promýšlím)]

Požadavky na vyhledání hlavního architekta:
prokázání schopnosti koncepčního myšlení, otevřenosti a schopnosti diskuse, schopnosti aktivní týmové spolupráce a schopnosti řídit velmi osobnostně i činnostně rozmanitě strukturovaný tým pokud nelze takovou osobnost určit přímo a je nutno ji vyhledat konkursem, pak do konkursu navrhuji především

1.požadavek předložit vlastní představu metody přístupu k městu a základní strategie (koncepce) města z hlediska prostorového rozvoje

2.požadavek prokázat znalosti nástrojů, jež má samospráva k dispozici pro rozhodování o území, a možností (způsobů) jejich aplikace v konkrétní urbánní a architektonické praxi (v širších sociálních, ekonomických, popřípadě i právních souvislostech) – nejedná se o znalosti jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů, nýbrž spíše o souhrnnou ucelenou představu o prostředí, ve kterém bude hlavní architekt působit


FL | 08. 12. 2012 | 23:22 Odpovědět

V souvislosti s možným střetem zájmů arch. Kousala v případě přestavby Soukenného náměstí vkládám úryvek textu JUDr. PhDr. Jiřího Plose, bývalého sekretáře ČKA:

"Postavení (hlavního) architekta města jako koordinátora urbanistických a architektonických, popřípadě obecně krajinných aktivit – ba dokonce jako plánujícího a projektujícího v tomtéž území (případ architekta Snozziho) je zřejmě krajnost obhajitelná jen ve vysoce kulturně a politicky vyspělé společnosti, schopné odolat svodu zneužití."

Dovolím si tvrdit, že Liberec nepatří mezi vysoce kulturně a politicky vyspělá města.

Obávám se, že magistrát zatajil občanům dopis, který mu v únoru 2012 zaslala ČKA v souvislosti se zřizováním tzv. Rady architektů. Protože je nyní dopis veřejně dostupný na stránkách ČKA, kopíruji výňatek i sem:

PORADCEM ZA 1000 KČ MĚSÍČNĚ / ČESTNÁ FUNKCE
V lednu 2012 uveřejnil magistrát města Liberce výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na obsazení míst do „rady architektů“, která by se měla stát poradním sborem politiků města Liberce pro územní rozvoj, urbanismus a architekturu. Politická reprezentace města se rozhodla vyhledat architekty, kteří by byli pověřeni vysoce odbornou expertní činností pro město, přičemž považuje tuto činnost za prestižní a čestnou (jak plyne z předpokládané měsíční náhrady ve výši 1000 Kč).
Takové rozhodnutí je jistě možné, disponuje-li politická reprezentace jmény a příslibem několika osobností, jejichž odborný a osobní kredit je i v očích odborné a laické veřejnosti opravňuje posuzovat záměry a hodnotit je, resp. poskytovat poučené konzultace a rady k vývoji města jeho politikům.

DISKUTABILNÍ PRESTIŽ RADY
Naprosto nesrozumitelné však je, proč si město tyto osobnosti vyhledává inzerátem, odpovídajícím svým obsahem spíše vyhledávání vedoucího pracovníka konkrétního magistrátního odboru. Těžko lze za těchto okolností očekávat, že sbor takto „vybraný“ bude požívat nezbytné odborné i lidské prestiže. V textu inzerátu nastavilo město podmínky nikoliv pro vyhledání osobností, nýbrž pro vyhledání správních úředníků, s orientací v platných zákonech a vyhláškách týkajících se stavebnictví. Výstavby se ovšem – kromě stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek – týká dlouhá řada dalších předpisů, například správní řád, zákon o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zákon o státní památkové péči, zákon o ochraně přírody a krajiny a rozsáhlý soubor dalších zákonů týkajících se přírody, krajiny a životního prostředí, zákony o veřejném zdraví, soubor zákonů infrastrukturních (doprava a inženýrské sítě). Kdo a do jaké hloubky a šíře bude tyto „uchazeče“ zkoušet – včetně prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, často konkrétní praxi významněji ovlivňujících než zákon sám? A co technické normy? A kdo je bude prověřovat ze znalosti těch dalších předpisů?

HLEDÁ SE BĚŽNÝ ÚŘEDNÍK, NEBO PŘEDNÍ ODBORNÍK?
Obáváme se, že politická reprezentace města Liberce nemá ujasněno, koho hledá, ani co od něho očekává. Nehledá vzdělané, v oboru komplexně orientované osobnosti s odbornou a lidskou prestiží, schopné poskytnout politikům zasvěcený a nezávislý názor na další vývoj města – na jeho možnosti (potenciál), na jeho omezení, a především na cestu k dalšímu (nejméně středoevropsky) sebevědomému vývoji, na stanovení etap a podmíněností k dosažení konkrétní „cílové“ představy. Hledá jen jakési „jiné“ úředníky, velmi špatně honorované. Existuje obava, že je snahou sehnat dohromady několik osob, na které bude možné později alibisticky přesunout odpovědnost za sporná rozhodnutí, respektive osob, které budou působit jen jako odborná záštita. Považujeme to za rozhodnutí nešťastné, svými důsledky hrozící poškodit nejen prestiž města, ale i prestiž profese architekta.

ČKA zaslala jako přílohu materiál, který sestavila pro ty, kdo vážně a zodpovědně uvažují o urbanismu a architektuře, o vývoji města a jeho směřování a kdo pro tento účel hledají kritéria volby (viz text J. Plose na s. 19). Zároveň nabídla podrobnější konzultace.

Zdroj: Bulletin ČKA 3/2012, dostupný zde http://www.cka.cc/ostatni/bulletin


Filip Landa | 16. 11. 2012 | 08:52 Odpovědět

Zajímalo by mne stanovisko Rady architektů k rekonstrukci Soukenného náměstí. Uvítal bych spíše diskuzi nad konceptem rekultivace všech libereckých náměstí a vypsání architektonické soutěže. Vzhledem k tomu, že autor přestavby je členem Rady architektů, naplňují se má slova o tom, že si členové rady budou jen vzájemně konzultovat svoje projekty. Stupidita architektonické kompozice, to vše za 17 milionů korun, musí být i pro běžného laika do očí bijící.


TJ | 08. 08. 2012 | 10:28 Odpovědět

Jako mimoliberecký občasný návštěvník vašeho města nikdy nevycházím z údivu kam až může zajít snaha rozprodat co se dá a posléze jít na ruku developerům s těmi nejšílenějšími nápady, po kterých zejí uprostřed města obnažené krátery (Textilana, vytěžený kopec u Fugnerova náměstí) a jen si říkám jak to mohlo město dopustit a kdo je za to odpovědný?. Z procházek po centru je mi vždy smutno a říkám si kam až ta naše "demokratická" společnost došla. Ale to není samozřejmě jen liberecký problém.


Jiří Rutkovský | 17. 04. 2012 | 22:09 Odpovědět

Dobrý den, pane Lando, dovolím si nesouhlasit s vaším článkem a označit jej za produkt neinformovaného pisatele.
Připojuji připomínky k vašemu textu:
1) vaše tvrzení: Mezi architekty však převládá názor, že práce Rady architektů nebude generovat absolutně žádný vliv na tvář města, stejně jako jej dosud negenerovala práce dvou architektů, kteří jsou na magistrátu již několik let zaměstnáni.
ad 1) Pane Lando, sdělte mi, mezi kterými architekty. O tom, že předpokládám ani netušíte, jak ovlivňovala tvář města práce dvou architektů je předpokládám způsobeno tím, že nejste o této záležitosti nijak informován. Nebo snad o práci obou architektů něco víte ? Obávám se že o tom nevíte nic.

2) vaše tvrzení: Členové Rady architektů byli výboru pro územní plánování představeni až poté, co jím byli ve „výběrovém řízení“ zvoleni.
ad 2) Ve výboru pro územní plánování architekti představeni zatím nebyli. Rada architektů bude výboru představena postupně. Radu architektů nevolil výbor ale výběrová komise, do které byli přizváni vybraní členové výboru.

3) vaše tvrzení: ve výběrovém řízení se nehledal architekt – konceptor, ale vedoucí úředník s praxí ve veřejné správě, a to navíc za směšných finančních podmínek. Od některých kandidátů vím, že během výběrového řízení se jich také nikdo neptal na vizi urbanistického rozvoje, naopak zásadním požadavkem byla znalost systému GIS a podobné podřadné znalosti kancelářského charakteru
ad 3) Zjevně jste si popletl výběrové řízení na vedoucího odboru a pracovníka - specialistu GIS, které probíhalo ve stejné době.

4) o radě architektů tvrdíte: kteří se jednou za čas sejdou ke vzájemné konzultaci svých projektů.
ad 4) Toto tvrzení je zcestné a je zjevné, že nemáte dostatek informací. Zasedání rady jsou pravidelná 1 x za 14 dní. Na posledním jednání rady jsem byl přítomen a byl zde zevrubně probírán návrh územního plánu, nikoli tedy konzultovány projekty přítomných architektů tak jak píšete. Ohledně pana arch. Kauta - chápu, že pan architekt má na tuto záležitost názor, který sdělil ale nechápu, proč tomuto názoru dáváte takový význam. Mimochodem s panem architektem hovořil vedoucí odboru HA a předpokládám že došlo k vyjasnění většiny nebo alespoň velké části z problémů zmiňovaných v předmětném dopise.

5) váš dotaz: Je pravda, že nemá funkce městského architekta podporu v legislativě?
Stavební úřad není odborem samosprávy (tedy podléhající voleným představitelům města) ale jedná se o orgán přenesené působnosti (státu). Nevím, jestli jste seznámen s tímto pojmem. Naší snahou je vybavit radu architektů co nejširším působností ale na základě konzultací s právníky z odboru tajemníka se nám zatím toto nedaří. Přesto věřím, že najdeme možnost, jak toto vyřešit. Tak jednoduché, jak uvádíte, to není a ani z komory architektů nemáme zatím dopručení, jak to udělat. Byli jsme v Mladé Boleslavi, kde je také architektonická rada a je tam odlišný systém od Liberce. Věřím, že se nám postupně podaří tuto záležitost legislativně správně vyřešit - je to prioritou vedení města a paní primátorky.

6) vaše tvrzení: ... regulativy v územně plánovací dokumentaci – pořizování regulačních plánů a územních studií
ad 6) uvědomte si například, jakou částku by platilo město při zadání regulačních plánů a územních studií na území města Liberce. A kčemu by postupně zastarávající dokumentace byla? Tímto směrem se město nevydá, neboť samo hradit tyto plány nemůže a předepisovat stavebníkům pořízení této dokumentace je sice teoreticky možné ale prakticky neproveditelné. Tímto problémem se mj. zabývá výbor pro územní plán a zatím nedošlo k doporučení vámi navrhovaného řešení, výbor je spíše opačného názoru než vy.

7) finanční ohodnocení práce rady architektů - od počátku se jedná o čestnou funkci v režimu ostatních poradních orgánů rady města a zastupitelstva. Předpokládám, že bude na základě výsledků práce rady odměňování změněno, ale nebylo to zatím projednáno a vzhledem ke stavu rozpočtu se poněkud o možnost zlepšení odměn architektů obávám.

8) Z Rady architektů se stává levný nástroj, který bude legitimizovat požadavky politiků a developerů.
ad 8) Doložte vaše tvrzení. Já tvrdím, že lžete.

I když mi nic není do toho, jak trávíte svůj čas, přesto si dovolím vám doporučit, abyste se věnoval něčemu užitečnějšímu než psát články bez základních informací o popisovaném tematu.
Tedy jednoduše, když o tom nic nevíte, tak o tom nepište.
I když, pokud jste na tom jako část opozice v Liberci se kterou možná spolupracujete (ZpL a ZK) tak je vlastně všechno v pořádku. Pište o něčem o čem nic nevíte. Je to dnes moderní a části občanů to vyhovuje. Mě ale ne, proto vám píši tuto odpověď.

Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování


FL | 17. 04. 2012 | 22:55 Odpovědět

Dobrý den pane Rutkovský.

ad 1) Pokud je výsledkem práce oněch dvou architektů OC Plaza uvnitř památkové zóny, v rozporu s územním plánem, anebo zanedbaná veřejná prostranství, pak jsem si jejich práce všiml. Pokud je výsledkem jejich práce něco jiného, pak o jejich práci nevím skutečně nic, protože jsem si ničeho nevšiml. Tudíž jejich práce žádný vliv na tvář města negeneruje. A tudíž jste potvrdil, co jsem napsal.

ad 2) Opravil jsem citovanou větu: „Členové rady architektů budou výboru pro územní plánování představeni teprve poté, co byli zvoleni výběrovou komisí.“
To nic ale nemění na tom, že veřejnost stále neví, jaká byla kriteria, podle jakých byli členové rady architektů vybíráni. Výběrové komisi tedy byli architekti představeni? Prezentovali jí své vize o urbanistickém rozvoji? Pokud ano, pak ve svém textu opravím i toto tvrzení.

ad 3) Nepopletl.

ad 4) Tvrzení o vzájemné konzultaci projektů je nadsázka, což je snad z kontextu celého článku jasné. Informaci o periodicitě zasedání rady mám. Názoru na název odboru nedávám zvláštní význam, ale svým způsobem ho považuji za klamání veřejnosti.

ad 5) Nikde netvrdím, že je stavební úřad odborem samosprávy. Z textu je snad jasné, že jsem s touto problematikou seznámen. Vím, že to není jednoduché a držím palce, abyste našli nejlepší možné řešení.

ad 6) Otázka názoru a peněz. Na územní studii či regulační plán historického centra už je stejně pozdě.

ad 7) Víceméně souhlas.

ad 8) Nejedná se o lež, ale hypotézu - domněnku, která bude teprve v průběhu času potvrzena anebo vyvrácena. Soudnému čtenáři je toto z textu snad jasné.

O smysluplné trávení mého času nemějte obavy. Děkuji za Váš čas.


FL | 18. 04. 2012 | 12:09 Odpovědět

Jen ještě dodávám
ad 1) Není mým cílem zpochybňovat význam, tvůrčí ambice nebo erudici oněch dvou architektů (o náplni jejich práce skutečně nic nevím). Jen jsem konstatoval, že na podobu města jejich práce žádný dopad zkrátka nemá. Jejich vliv zřejmě převálcují developerské síly a stejně tomu bude, obávám se, i s radou architektů.

A pro Vaše klidné spaní: S opozicí v Liberci nijak nespolupracuji. Vyjádřil jsem svůj názor. Liberec:Reichenberg.net je apolitická platforma.


FL | 11. 03. 2012 | 12:42 Odpovědět

Co říkáte na tzv. "radu architektů" ?


Tomas Votocek | 14. 11. 2011 | 11:01 Odpovědět

inspirace http://blisty.cz/art/60963.html


JZ-AV | 19. 11. 2011 | 10:40 Odpovědět

Zajímavé a v ledasčem pravdivé....osobně se také domnívám, že kapitalismus pomalu dospívá do svého posledního stádia, ovšem toho nejodpornějšího kombinujícího ekonomické "nevolnictví" 19. století s fašizujícím korporativismem. Nu uvidíme co dál, jak vidno, lidé to nevidí a vidět moc nechtějí a navíc současný neoliberálně-svazácký diskurz v médiích moc prostoru jiným názorům nedává :-(


FL | 13. 11. 2011 | 17:52 Odpovědět

Co říkáte na vypsané výběrové řízení?
http://upcr.cz/volne-misto-3351330795?utm_source=feedburner
Jste spokojeni se zadáním? Já ho považuju za naprosto scestné a 18 000,- za naprosto neadekvátní této pozici. Městský architekt tak bude opět jen nastrčená figurka v rukou mocnějších...


| 10. 10. 2011 | 14:29 Odpovědět

Já si myslím, že městskej architekt by měl bejt pan magistr Zeman


JZ-AV | 11. 10. 2011 | 11:25 Odpovědět

A já myslím, že vy!


[IMG]
Nový vstup do ZOO, foto z průběhu stavby - autorem je člen Rady architektů R. Kousal

Nový vstup do ZOO, foto z průběhu stavby - autorem je člen Rady architektů R. Kousal

Studie zástavby ulice U Nisy - autorem územní studie je člen Rady architektů R. Kousal. Poté, co rada zamítla jiný projekt na stejné území architektů Mjölk.

Studie zástavby ulice U Nisy - autorem územní studie je člen Rady architektů R. Kousal. Poté, co rada zamítla jiný projekt na stejné území architektů Mjölk.

Depozitář galerie vznikající v budově lázní - autorem přestavby je člen Rady architektů J. Buček

Depozitář galerie vznikající v budově lázní - autorem přestavby je člen Rady architektů J. Buček

Soukenné náměstí - autorem přestavby je člen Rady architektů R. Kousal

Soukenné náměstí - autorem přestavby je člen Rady architektů R. Kousal